Afkortingen Kindergeneeskunde

4F tetralogie van Fallot
AADC-deficiëntie aromatische L-aminozuur decarboxylase deficiëntie
ADEM acute demyeliniserende encefalomyelitis
AEDF afwezige eind-diastolische flow
AGS adrenogenitaal syndroom
AHOK acuut hemorragisch oedeem van de kinderleeftijd
ALL acute lymfatische leukemie
ALTE apparent life-threatening event
AMK advies- en meldpunt kindermishandeling
APLS Advanced Paediatric Life Support
ARM anorectale malformatie
AS apgarscore
ASD atriumseptumdefect
ASK-P activities scale for kids-performance
ATE adenotonsillectomie
BMF breastmilk fortifier
BMR bof, mazelen, rodehond
BOB broncho-obstructief beeld
BPD bronchopulmonale dysplasie
bso buitenschoolse opvang
CB consultatiebureau
CHD congenitale heupdysplasie
CHT congenitale hypothyreoïdie
CJG centrum voor jeugd en gezin
CoA coarctatio aortae
DIPG diffuse intrinsic pontine glioma
DKTP difterie, kinkhoest, tetnus, poliomyelitis
DSD disorders of sex development
FGR fetal growth restriction
FIC family integrated care
FIN fontanel in niveau
FLACC face, legs, activity, cry, consolability scale
FO foramen ovale
FT fototherapie
FTT failure to thrive
FV flesvoeding
GG geboortegewicht
HUS hemolytisch uremisch syndroom
HZV herpeszostervirus
IRDS infant/idiopathic respiratory distress syndrome
JCA juveniele chronische artritis
JGZ jeugdgezondheidszorg
JIA juveniele idiopatische artritis
KA kinderarts
KDV kinderdagverblijf
KG kindergeneeskunde
KMEA koemelkeiwitallergie
KOPP kinderen van ouders met psychische problemen
LECK Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling
LVJV levensloopvragenlijst jongvolwassenen
M moeder
MAS meconiumaspiratiesyndroom
MenC meningokokken type C
MI minimale intake
MKD medisch kinderdagverblijf
MM moedermelk
MM moeder van moeder
MP moeder van vader
NCJ nederlands centrum jeugdgezondheid
NEC necrotiserende enterocolitis
OMA otitis media acuta
OME otitis media met effusie
P vader
PA pulmonalisatresie
PCA postconceptual age
PDA persisterende ductus arteriosus
PFO patent foramen ovale
PKU fenylketonurie
PM vader van moeder
POP-poli psychiatrie obstetrie pediatrie-poli
PP vader van vader
PPHN persisterende pulmonale hypertensie van de neonaat
RDS respiratory distress syndrome
RMD-huis Ronald McDonaldhuis
ROP retinopathy of prematurity
SBO speciaal basisonderwijs
SCFE slipped capital femoral epiphysis
SIDS sudden infant death syndrome
SPUTOVAMO soort letsel, plaats, uiterlijke kenmerken, tijd, oorzaak, veroorzaker, anderen, maatregelen, oude letsels
TE tonsillectomie
TGA transpositie van de grote arteriën
TOF tetralogie van Fallot
VACTERL vertebral, anorectal, cardiovascular, tracheoesophageal fistula, esophageal atresia, renal, limb
VGAM vein of galen aneurysmal malformation
VSD ventrikelseptumdefect
VUR vesico-uretrale reflux
VZV varicellazostervirus