Afkortingen Psychiatrie

ACT assertive community treatment
ADB acute deeltijdbehandeling
ADD attention deficit disorder
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
ALK aanhoudende lichamelijke klachten
AP antipsychoticum
ASS autismespectrumstoornis
bhp behandelplan
BOPZ wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen
BPD borderline personality disorder
BPS borderline persoonlijkheidsstoornis
CAS centraal anticholinerg syndroom
CBD cannabidiol
CD crisisdienst
CDI childhood depression inventory/children's depression inventory
CJG centrum voor jeugd en gezin
CM crisismaatregel
DGT dialectische gedragstherapie
DIS dissociatieve identiteitsstoornis
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EBK extra beveiligde kamer
ECT elektroconvulsietherapie
EDIT early detection and intervention team
EDS excited delirium syndrome
EPA ernstige psychiatrische aandoeningen
FACT Flexible Assertive Community Treatment
FPA forensische psychiatrische afdeling
GCBK gemeenschappelijke crisisdienst buiten kantooruren
GGZ geesteljke gezondheidszorg
GHB gamma-hydroxyboterzuur
HIC high and intensive care
IBT intensieve behandeling thuis
IHT intensive home treatment
IPS individual placement and support
KIB kliniek intensieve behandeling
KOPP kinderen van ouders met psychische problemen
KTG korte termijngeheugen
LTG lange termijn geheugen
LVB licht verstandelijke beperking
MAZ meldpunt acute zorg
MBT mentalization based treatment
MDMA 3,4-methyleendioxymethamfetamine
MPU medisch psychiatrische unit
NMS neuroleptisch maligne syndroom
NVIC nationaal vergiftigingen informatiecentrum
OA ongeoorloofd afwezig
OCD obsessive compulsive disorder
OD overdosis
PMT psychomotorische therapie
POP-poli psychiatrie obstetrie pediatrie-poli
PPD postpartumdepressie
PSA psychiater
PTSS posttraumatische stressstoornis
RIBW regionale instelling voor beschermd wonen
RM rechterlijke machtiging
SEPH spoedeisende psychiatrische hulp
SSRI selective serotonin reuptake inhibitor
SV sondevoeding
TCA tricyclische antidepressiva
THC tetrahydrocannabinol
TPP tijd, plaats, persoon
TS tentamen suïcidii
VIP vroege interventie psychose
WOB wandelen onder begeleiding
WRAP wellness recovery action plan
WvGGZ Wet verplichte GGZ
xtc ecstasy
ZAG zorgafstemmingsgesprek
ZM zorgmachtiging