Afkortingen Statusvoering

- negatief/afwezig
@ aangevraagd, volgt
+ positief/aanwezig
A anamnese
ADL algemene dagelijkse levensverrichtingen
AF ademfrequentie
afd afdeling
afw afwijkingen
afw afwijkend
AG ademgeruis
agv als gevolg van
ALECOBO aard van de klacht, lokalisatie, ernst, chronologie, onstaan, beïnvloeding, opvatting
alg algemeen
all allergieën
AMP ampul
AMPLE allergies, medicine, past/pregnancy, last meal, event
AO aanvullend onderzoek
as aanstaande
AVG algemene voorgeschiedenis
B beleid
BA bovenarm
BB bovenbeen
BBZ buiten bewustzijn
BD bloeddruk
BDL bijzondere dagelijkse levensverrichtingen
bdz beiderzijds
BHP behandelplan
Blv bloedverlies
bpm beats per minute
BV bloedverlies
bvvvcp bij verandering, verslechtering, vragen contact post
C conclusie
c controle
cc cum correctione
cf conform
chron chronisch(e)
controle
coll collaterale banden
CP controlepatiënt
d.d. de dato
DBC diagnose-behandelingcombinatie
DBD diastolische bloeddruk
DD differentiële diagnose
dd de die
DDx differentiële diagnose
DEC decursus
def defecatie
dgn dagen
dig digiti
DNR do not resuscitate
DOA drugs of abuse
DV drukverband
E echtgenoot/echtgenote
E evaluatie
e.c.i. e causa ignota
EB einde behandeling
EH eenheden
EWS early warning system
exp expectatief
extr extremiteiten
F/E flexie/extensie
FA familieanamnese
fam. familiair(e)
FC functiecontrole
FOD funduscopie oculus dexter
FOS funduscopie oculus sinister
FROM full range of motion
FU follow-up
ga geen afwijkingen
gb geen bijzonderheden
gda geen duidelijke afwijkingen
gew. gewicht
GI gastro-intestinale
gluc glucose
gza geen zichtbare afwijkingen
HC herhaalconsult
HF hartfrequentie
HG huidige graviditeit
HH hoofd-hals
HR hartritme
HT hypertensie
HV hechtingen verwijderen
HVZ hart- en vaatziekten
i.a. in anamnese
i.m. intramusculair
i.v. intraveneus
IADL instrumentele activiteiten van het dagelijks leven
ICC intercollegiaal consult
icm in combinatie met
IMHA intermediaire hartas
Intox intoxicaties
is in situ
jr jaar
L lengte
lab laboratorium(onderzoek)
lat lateraal/laterale
LBB linker bovenbuik
LDA's lines, drains, airways
li links
LLQ left lower quadrant
LO lichamelijk onderzoek
LOB linker onderbuik
LUQ left upper quadrant
m meter
M moeder
M middag
mbt met betrekking tot
MCL midclaviculair links
MDN medisch dossiernummer
med medicatie
med mediaal/mediale
men meniscus
mgl mogelijk
MI medische indicatie
mn met name
mnd maand, maanden
MRN medical record number
N nausea
na niet afwijkend
NAG normaal ademgeruis
NB noodbehandeling
NB nota bene
NB niet beademen
neg negatief
NH naar huis
NIBD niet-invasieve bloeddruk
NIBP non-invasive blood pressure
NIC niet intensive care
nit nitriet
nno niet nader omschreven
NO neurologisch onderzoek
NPO niets per os
NR niet reanimeren
NTBR not to be resuscitated
nv niet verricht
NV niet verschenen
NVZB niet verschenen zonder bericht
nwe nieuwe
O ochtend
OA onderarm
OB onderbeen
OD oculus dexter
ODS oculi dexter et sinister
og ondergetekende
ONO oriënterend neurologisch onderzoek
ONP oude nieuwe patiënt
OR open repair
OS oculus sinister
ovv op verzoek van
p pols/pulse
P plan
P vader
P. plasmodium
P/S pronatie/supinatie
PBD post-burn day
PC poliklinische controle
PC packed cells
PM pro memorie
pm parameter
PO per os
PO psychiatrisch onderzoek
POB pijn op de borst
POB post-operatief beleid
poli polikliniek, poliklinisch(e)
pos positief
post na
post-OK postoperatief
postop postoperatief
preop preoperatief
PROVOKE plaats, rangschikking, omvang, vorm, omtrek, kleur, efflorescentie
PSK patiënt specifieke klachten
pt patiënt
pte patiënte
Pulm pulmones
pw per week
PY pack-years
RBB rechter bovenbuik
RBV rectaal bloedverlies
re rechts
rec recidief, recidiverende
rev revisie
RFE reason for encounter
RIP ruimte innemend proces
RLQ right lower quadrant
ROB rechter onderbuik
RUQ right upper quadrant
RvC reden van consult
RvK reden van komst
RvO reden van opname
Rx recept
S subjectief
s/n status na
sat saturatie
SBAR situation, background, assessment, recommendation
SBARR situation, background, assessment, recommendation, repeat
SBD systolische bloeddruk
sc sine correctione
sig sigaretten
SK steunkousen
SLOD spleetlamp oculus dexter
SLOS spleetlamp oculus sinister
SO slachtoffer
soc sociaal
SOEP subjectief, objectief, evaluatie, plan
sp spontaan
sqa status quo ante
SR sinusritme
SU spreekuur
suff sufficiënt
SV slijmvliezen
symm symmetrisch
T temperatuur
T tablet
tabl tablet
tbv ten behoeve van
TC telefonisch consult
TC totaal cholesterol
TNO tot nader order
TPV totale parenterale voeding
Tr tractus
TV totaal vocht
UO uitwendig onderzoek
UP urineproductie
uro tractus urogenitalis
V vomitus
VAG vesiculair ademgeruis
VAS visueel analoge schaal
vb verwijsbrief
VD vaatdiagnostiek
VG voorgeschiedenis
VM voicemail
VOD voorlopige ontslagdatum
vtv van tevoren
vztb voor zover te beoordelen
WAN weekend, avond en nacht
WD werkdiagnose
wk week, weken
WK wervelkolom
WOP wacht op plek
wrs waarschijnlijk
wrsch waarschijnlijk
ws waarschijnlijk
wv waarvoor
X röntgenfoto
Xc controle röntgenfoto
Xm mammografie
zn zo nodig
zsm zo snel mogelijk
zst zelfstandig