Afkortingen Vasculaire geneeskunde

AFS arteria femoralis superficialis
LE longembolie
PAF perifeer arterieel vaatlijden
PAOD peripheral arterial occlusive disease
PE pulmonary embolism